Địa chỉ: Bắc Giang

Năm thực hiện: Từ 2017 – nay

Cải tạo, sửa chữa, bảo trì thang máy

 

Bình luận